ประวัติ อภิศิลป์ ตรุงกานนท์

การศึกษา

  • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการและกลยุทธ์ วิทยาลัยการจัดการมหิดล
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงาน