Archive | May, 2009

ใช้คอนเทนต์(เนื้อหา,ภาพ,เสียง) บนอินเตอร์เน็ตให้ถูกต้องได้อย่างไร? ถ้าอยากรู้เชิญฟัง “โอกาสของการแบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญา” (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ “โอกาสการของการแบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญา” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 13.00- 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท อาคาร SM TOWER ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. (ตรงข้ามสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หรือสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า) (more…)

Continue Reading