CAT e-learning สร้างห้องเรียนออนไลน์ของคุณเอง เข้าถึงผู้เรียนได้ทั่วโลก

ในยุคอินเทอร์เน็ต การเรียนรู้ไม่ถูกจำกัดอยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทั่วโลกที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ มหาวิทยาลัยในอเมริกาหลายแห่งมีหลักสูตรให้เรียนผ่านออนไลน์ได้เลย ถ้าธุรกิจของคุณคือสถาบันการศึกษา ติวเตอร์กวดวิชา หรือหน่วยงานจัดฝึกอบรมต่างๆ ที่ต้องการสร้างห้องเรียนออนไลน์ของตัวเอง CAT e-learning มีโซลูชั่นที่สามารถช่วยคุณได้ครับ

ลักษณะสำคัญของ e-learning มีอยู่ 4 ข้อคือ 1. เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 2. เนื้อหามัลติมีเดียที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และจดจำได้ดี 3. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ตามความต้องการ ตามจังหวะการเรียนรู้ของตัวเอง และ 4. ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับเนื้อหา กับผู้สอน หรือกับผู้เรียนคนอื่นได้

องค์ประกอบมาตรฐานที่ e-learning ควรมีคือ 1. เนื้อหาสื่อการสอนหรือคอร์สแวร์ 2. ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่รวบรวมเครื่องมือต่างๆ สำหรับการเรียนการสอน รวมถึงแบบฝึกหัดและแบบทดสอบความรู้ 3. การติดต่อสื่อสาร มีเครื่องมือสำหรับผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้พูดคุยกันได้ เช่น เว็บบอร์ด แชท เป็นต้น และ 4. การประเมินผล โดยจัดให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบความรู้ผ่านคลังข้อสอบ และมีการคิดคะแนนผู้เรียนและแสดงผลเป็นรายงาน

ทีนี้มาดูระบบของ CAT e-learning ว่ามีอะไรบ้าง ซอฟตแวร์พัฒนาโดยบริษัท Upside Learning ประเทศอินเดีย ติดตั้งบนระบบ Cloud ของ CAT ตามมาตรฐานสากล ทำให้สามารถรองรับการขยายตัวของจำนวนผู้ใช้งานได้ สามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บและผ่าน Mobile App ทั้ง iOS และ Android

ส่วนคุณสมบัติของ CAT e-learning มีรายละเอียดดังนี้ครับ

Interface

มีหน้าจอที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาของระบบได้ มีระบบ Personal Dashboard ที่ผู้เรียนสามารถปรับอินเทอร์เฟสการใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการของตนได้

CAT e-learning Dashboard

Learning Support

มีระบบช่วยเหลือผู้ใช้ทั้ง FAQ และ Helpdesk มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมลและข้อความในระบบ สามารถสร้างปฏิทินเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อคอยเตือนได้ มีระบบส่งประกาศ ข่าวสาร และข้อความไปยังผู้เรียนในระบบได้

Content Type Support

เนื้อหาที่เข้าถึงได้ทางออนไลน์ รองรับไฟล์ PDF, Powerpoint, Word, HTML, Flash สามารถประเมินผลออนไลน์ได้ มีแบบสำรวจทางออนไลน์ และมีระบบมอบหมายงานที่ให้ผู้สอนสามารถมอบหมายงานให้ผู้เรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มได้

CAT e-learning Video Content

Knowledge Collaboration Tools

สามารถสร้างเว็บบอร์ดสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนในระบบได้ มีห้องสนทนาสำหรับพูดคุย มีระบบปฏิทินเหตุการณ์ต่างๆ

MIS & Reporting

มีระบบรายงานความก้าวหน้าในการเรียน สามารถรายงานผลในรูปแบบกราฟเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และออกรายงานได้ในรูปแบบไฟล์ PDF, Excel และอีเมล

CAT e-learning Progress

Workflow Based

กำหนดสิทธิ์ในการเข้าเรียนได้ โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้สอนหรือหัวหน้างานก่อนถึงจะเข้าเรียนได้ มีห้องสนทนาและเว็บบอร์ดสำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน

CAT e-learning Learner

Certificated

สามารถออกใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนที่ผ่านตามเงื่อนไขของหลักสูตร โดยผู้เรียนสามารถสั่งพิมพ์ใบประกาศนียบัตรของตัวเองได้

E-mail Blasts

มีระบบแจ้งเตือนทางอีเมลโดยสามารถกำหนดกลุ่มผู้รับและตั้งเงื่อนไขในการส่งได้

E-commerce

เชื่อมต่อกับระบบ Payment Gateway เช่น PayPal หรือระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เพื่อให้ผู้สอนสามารถมีรายได้จากการสอนได้

Classroom Training

สามารถจัดการข้อมูลการเรียนการสอนได้ ทั้งข้อมูลผู้สอน ตารางการเรียนในแต่ละรอบ การจัดการคิวในการลงทะเบียน การจำกัดระยะเวลาของแต่ละรอบการเรียน

Virtual Classroom

การสร้างห้องเรียนเสมือนจริง สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทางไกลได้เลย สามารถโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนหรือผู้เรียนที่อยู่คนละแห่งได้

CAT e-learning Virtual Classroom

Integration with external systems

สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบอื่นๆ ได้ เช่น SAP, People Soft, Custom HRMS Applications, Employee Database เป็นต้น ช่วยให้งานจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นไปได้อย่างราบรื่น

Advanced Assessment Capabilities

สามารถสร้างแบบทดสอบได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ปรนัยแบบมีคำตอบเดียวที่ถูกต้อง ปรนัยแบบมีหลายคำตอบที่ถูกต้อง ถูก/ผิด เติมคำลงในช่องว่าง และคำถามแบบรูปภาพ สามารถสุ่มลำดับของคำถามจากคลังคำถามเข้าสู่แบบทดสอบได้ สามารถสุ่มลำดับของคำตอบสำหรับคำถามแต่ละข้อได้ กำหนดคำถามสำคัญที่ต้องปรากฎในแบบทดสอบได้ มีระบบแสดงผลการทำแบบทดสอบให้กับผู้เรียน ทั้งแบบแสดงผลทันทีหลังตอบคำถามแต่ละข้อ และแบบแสดงผลหลังจากทำแบบทดสอบข้อสุดท้ายเสร็จ

CAT e-learning Assessment

จะเห็นได้ว่าระบบห้องเรียนออนไลน์ CAT e-learning มีความสามารถที่ครอบคลุมการใช้งานหลากหลายรูปแบบมาก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ต้องจัดฝึกอบรมให้พนักงานภายในองค์กรก็สามารถนำระบบ CAT e-learning ไปผนวกกับฐานข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานได้ หรือสถาบันการศึกษาและติวเตอร์กวดวิชาก็นำระบบ CAT e-learning ไปใช้ประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาระบบทั้งหมดขึ้นมาเองเลย

สำหรับใครที่สนใจอยากทดลองใช้งาน CAT e-learning สามารถดูได้จากเว็บ www.catelearning.com เลยครับ

บทความนี้เป็น Advertorial

ถ้าอ่านแล้วชอบ ฝากแชร์ด้วยนะครับ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •