Tag Archives | ecosystem

Ecosystem ของอุตสาหกรรมเพลง

ผลกระทบของเพลงดิจิตอลต่ออุตสาหกรรมเพลงในปี 2001 ตอนที่ 2

จากเนื้อหาในตอนที่แล้วที่ได้รู้จักกับอุตสาหกรรมเพลงและวิกฤตการณ์ MP3 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้อย่างรุนแรง ในตอนนี้จะวิเคราะห์ต่อว่าค่ายเพลงต่างๆ จะต้องรับมือกับวิกฤตนี้อย่างไร (more…)

Continue Reading